Hvilke betingelser har du som medlem

Her kan du læse om medlemsbetingelserne i SeierFitness

Medlemsbetingelser

 • Opsigelse af medlemskab

  DIBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftlig via e-mail til info@seierfitness.dk. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlem­skab er op­sagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret.

 • Bero muligheder

  Medlemskabet kan sættes i bero i en ubegrænset periode, dog minimum 14 dage. Der betales et bero-gebyr på kr. 75,- pr. måned. Medlemskabet skal sæt­tes i bero via e-mail til info@seierfitness.dk. I tvivlstil­fælde skal medlemmet kunne be­vise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en eventuel berosætning ophæ­ves, hvis medlemskabet opsiges.

 • Startpakke

  For at blive medlem af SeierFitness betales en startpakke på kr. 300,-. Dette beløb dækker:

  • 1,5 times vejledning ved en personlig træner.
  • Møde om dine personlige mål, behov og programlægning.
  • InBody370 måling (mål af fedt%, muskelmasse m.m.)
  • Udstedelse af medlemsarmbånd
  • Pakken har en værdi á kr. 675,-
 • Mistet medlemsarmbånd

  Mister eller beskadiger et medlem sit medlemsarmbånd, skal det straks meddeles til SeierFitness, som udfærdiger et nyt armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

 • For sen betaling

  Betales den løbende ydelse ved det DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes først en betalingspåmindelse. Betales der ikke inden for 10 dage, sendes en rykkermail til med­lemmet og der op- kræves et rykkergebyr efter gældende takst. Efter 2 rykkere, overgår opkrævningen til inkasso.

 • Afmelde holdreservation

  Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest fire timer før starttidspunktet. Så­fremt et medlem 1) ikke af­melder en holdreservation til ti­den eller 2) ikke melder afbud senest 4 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste og deltagelse er be­kræftet af SeierFitness, opkræves medlem­met et gebyr efter gældende takst. Forudbetalte medlem­skaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldigheds periode.

 • Afmelding af tid ved en personlig træner

  Er et medlem forhindret i at møde til aftalt tid med en personlig træner til den træningsvejledningstime, skal der meldes afbud senest 4 timer før det aftalte mødetidspunkt. Så­fremt et medlem 1) ikke melder afbud senest 4 timer før eller 2) udebliver fra en aftalt tid, bortfalder muligheden for at få trænings-vejledningstimen.

  Er et medlem, der har købt klip til personlig træning, forhindret i at møde til aftalt tid med den personlige træner, skal der meldes afbud senest dagen før. Så­fremt et medlem 1) ikke melder afbud senest dagen før eller 2) udebliver fra en aftalt tid trækkes der ét klip til personlig træning.

 • Brug af Badeanstalten Spanien

  Der gøres opmærksom på, at Badean­stalten Spanien har an­dre åbningstider end Seierfitness. Der vil være perioder, hvor svømmehallen og Grosserer­badet er lukket. Der hen­vises til Badeanstaltens hjemmeside eller billetsalg. SeierFitness er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af træningsmuligheder i svømmehallen og adgang til Grossererbadet, lige­som SeierFitness ikke yder nogen form for kompen­sation for sådanne eventuelle begrænsninger.