Hvilke betingelser har du som medlem

Her kan du læse om medlemsbetingelserne i SeierFitness

Medlemsbetingelser

 • §1. Medlemskabet

  Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos Seier har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til Seier. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via medlemslogin på www.seierfitness.dk.

 • §2. Medlemsarmbånd

  Mister eller beskadiger et medlem sit medlemsarmbånd, skal det straks meddeles til Seier, som udfærdiger et nyt armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

 • §3. Varighed

  Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §7. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Ved køb af abonnement ved fjernsalg (køb foretaget online) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

 • §4. For sen betaling

  Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til klubben blive indstillet, og der bliver udsendt en betalingspåmindelse til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, udsendes et rykkerbrev med tillæg af et rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder Seier sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §7. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

 • §5. Prisændringer

  Prisændringer meddeles via e-mail senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

 • §6. Bero perioder

  Dit medlemskab kan kun sættes på standby, ved udstationering, sygdom eller graviditet.

 • §7. Opsigelse af medlemskaber

  Alle vores DIBS medlemskaber er med en seks måneders aftaleperiode! DIBS-medlemskaber kan tidligst opsiges til udgangen af bindingsperioden. Varslet er på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftlig via e-mail til din stam klub. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlem­skab er op­sagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret.

 • §8. Umyndige medlemmer

  Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af ikke-myndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i en Seier klub.

 • §9. Helbredstilstand og personskade

  Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Seier. Seier anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. Seier tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 • §10. Værdigenstande

  Seier anbefaler, at alle gen­stande af værdi opbeva­res i et aflåst skab under træning. Seier bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

 • §11. Ordensregler

  Det til enhver tid gældende ordensreg­lement samt an­visninger givet af Seier´s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Træning skal ske i træningstøj og indendørssko. Det er ikke tilladt at træne i bare tæer.

 • §12. Afmelding af holdreservation

  Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest seks timer før starttidspunktet. Så­fremt et medlem 1) ikke af­melder en holdreservation til ti­den eller 2) ikke melder afbud senest 6 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste og deltagelse er be­kræftet af Seier, opkræves medlem­met et gebyr efter gældende takst. Forudbetalte medlem­skaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldigheds periode.

 • §13. Køb af klip til personlig træning

  Fortryder et medlem køb af klip til personlig træning eller af anden årsag ikke får brugt de forudbetalte klip, refunderes pengene ikke for de tilbageværende klip.

 • §14. Afmelding af tid ved en personlig træner

  Er et medlem, der har købt klip til personlig træning, forhindret i at møde til aftalt tid med den personlige træner, skal der meldes afbud senest 24 timer før. Så­fremt et medlem 1) ikke melder afbud senest 24 timer før eller 2) udebliver fra en aftalt tid trækkes der ét klip til personlig træning.

 • §15. Ændringer i medlemsbetingelser

  Seier kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som føl­ge af vilkårsændringerne, er med­lemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter pro­ceduren i §7. Seier har ret til at foretage sædvan­lige ændringer i or­densreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 • §17. Anti Doping Danmark

  Som medlem forpligter du dig fra at afholde dig for brug dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. SeierFitness vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i et af SeierFitness’ træningscentre under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.

 • §18 Virksomhedsaftaler

  Medlemmer, som er registreret med en virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem SeierFitness og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Medlemmet forpligter sig til at underrette SeierFitness, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Når betingelserne for en almindelig virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, vil den månedlige medlemspris stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

 • §19 Personoplysninger, Markedsføring og Kommunikation

  SeierFitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivserklæring og gældende lovgivning.

 • §20 Kameraovervågning

  Der vil være kameraovervågning i SeierFitness. Formålet med overvågningen er at forebygge/undersøge lovovertrædelser og skabe et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 • §21 Bookingregler og fremmøde til holdtræning

  Du kan booke holdtræning 10 dage frem i tiden fra det aktuelle tidspunkt. Det betyder, at du umiddelbart efter en afsluttet holdtræning kan booke det samme hold 10 dage ude i fremtiden. Inden for disse 10 dage kan du have op til 7 åbne bookinger.

  Billetten kan afhentes tidligst 2 timer og senest 10 minutter inden træningen begynder. Billetter som ikke afhentes, uddeles 10 minutter inden træningen begynder, til dem, som står på venteliste. Billetterne uddeles efter ventelisteprincippet, hvor nr. 1 på ventelisten får den første ledige plads osv. Husk at registrere, at du er kommet, på vores bookingstationer, hvis du står på venteliste og gerne vil deltage i en holdtræning.